پژوهشگر گوگل و کتابخانه گوگل: چگونه بهتر جستجو کنید

Google Scholar Search Tips

 

Command

Function

Example

+

Searches stop words

+to +be +or not +to +be

-

Removes a word or phrase

eyes diseases –animal

OR

Boolean operator to expand search. Must be capitalized.

bibliometrics OR webometrics

"Quotation marks"

Phrase searching

"Persian Gulf War"

intitle:

Returns results that include the search term in the title of the document/page

intitle:competitive intelligence

allintitle:

Searches for all the words in the title of the document/page

allintitle:competitive intelligence

site:

Searches for the word in the site/domain name. Limits searches to a special domain or site.

site:ac.uk

"digital libraries" site:edu

inurl:

Searches for the word in the URL.

inurl:webdex

allinurl:

Searches for all of the words in the URL

allinurl:semantic web

author:

Searches for the word in the author's name

author:Berners-lee

filetype: 

Limits file type and retrieves a special file format

metadata filetype:pdf

allintitle:metadata filetype:pdf

*

Searches the phrase (enclosed in quotation marks) and * replaced by any single word. This operator can be used for proximity searching to retrieve a compound name or a phrase that appear a specified number of words in the middle of it.

"web * analysis"

"citation ** analysis"

"web *** ontology"

"Anglo American * Rules"

..

Number range

"digital camera" "5..5000 megapixel"

  

 

                                                   Google Books Search Tips

Command

Function

Example

OR

Boolean operator to expand search. Must be capitalized.

bibliometrics OR webometrics

"Quotation marks"

Finds the phrase.

"Persian Gulf War"

intitle:

Returns results that include the search term in the title of the document/page

intitle:competitive intelligence

allintitle:

Searches for all the words in the title of the document/page

allintitle:competitive intelligence

*

Searches the phrase (enclosed in quotation marks) and * replaced by any single word. This operator can be used for proximity searching to retrieve a compound name or a phrase that appear a specified number of words in the middle of it.

"web * analysis"

"citation ** analysis"

"web *** ontology"

"Anglo American * Rules"

+

Searches stop words.

+to +be +or not +to +be

-

Removes a word or phrase.

eyes diseases –animal

اصول بازیابی اطلاعات:

اصل نخست:دسترسی بهتر به اطلاعات در یک پایگاه اطلاعاتی یا موتورکاوش مستلزم  دانستن استراتژی های جستجو در آن پایگاه اطلاعاتی است.

اصل دوم: در وقت خود و دیگران صرفه جویی نمایید.

Google Scholar : the new generation of citation indexes

نوشته : علیرضا نوروزی در ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٢/۱


نویسنده وبنوشت

علیرضا نوروزی

تماس با وبنگار
علیرضا نوروزی


آرشیو وبنوشت

صفحه نخست
آبان ٩۱
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
فروردین ۸۳

پیوندستان

  مشاوره اطلاعاتی

کلینیک اطلاعات ایران

InforMetrix

Information Metrix

InforMetrix Services

مجله وب شناسی

مجله وب شناسی فرانسوی

وبنوشت مجله وب شناسی

گروه بحث علم اطلاعات و دانش ایران

ضریب تأثیرگذاری وبگاه های دانشگاهی ایران

وب سنجی

وبسنجی

سازماندهی دانش

آرشیو دسترسی آزاد کتابداری و اطلاع رسانی

انجمن نمایه‏سازی ایران

انجمن علم و فناوری اطلاعات کورد

صرافی یورو

تماس با من


حوزه های موضوعی
وب شناسی، دانش شناسی
مشاوره اطلاعاتی
علم سنجی، کتاب سنجی
استفاده از مطالب وبنوشت
مشاوره اطلاعاتی با ذکر منبع مجاز است
سپاس
دکتر علیرضا نوروزی


لوگوی دوستان

وبلاگ فارسی
وبلاگ فارسی