واژهای نوین در حوزه علوم کتابداری و اطلاع رسانی

این واژه ها صرفاً پیشنهادی است برای مترجمان در این حوزه. البته ممکن است برخی از این واژه ها مصوب فرهنگستان زبان و ادب پارسی باشد. واژه هایی که به رنگ آبی به کار رفته پیشنهاد فرهنگستان است.معادل هایی که برای برخی از واژه ها توسط فرهنگستان زبان پارسی انتخاب شده را باید پذیرفت زیرا حتی یک استاندارد نابهینه از نبود استاندارد بهتر است. نبود استاندارد یعنی هرج و مرج و آشفتگی. بنابراین، بهتر است که حتی اگر در مواردی افراد با واژه های انتخاب شده توسط فرهنگستان کاملا موافق نیستید، به هر حال آنها را بپذیرید و باید بکار گرفت تا زبان پارسی در این تندابه های رویارویی با سیل واژگان بیگانه از انسجامی معقول برخوردار باشد.

 

 

/ 0 نظر / 34 بازدید