نقش تولید آثار علمی در پیشرفت و اعتبار یک کشور

یکی از نشانه های اصلی پیشرفت هر کشوری میزان تولیدات علمی و تأثیر انتشارات علمی آن کشور در سطح بین المللی است. امروزه تعداد مقاله­ها و مجلههای علمی منتشر شده دریک کشور به عنوان یکی ازشاخص­های اصلی توسعه­یافتگی و اعتبار علمی آن کشور در سطح بین­الملل محسوب می­شود. مجله­های علمی یکی از ابزارهای مهم شکوفایی صنعت و فناوری محسوب می‌شوند. زیرا از یک سو میان مجامع علمی و پژوهشگران ارتباط برقرار می‌نمایند و از سوی دیگر علم را از بخش‌های ‌دانشگاهی و پژوهشی به حوزه صنعت و تولید انتقال می‌دهند. بدیهی است که مقاله­های علمی که منبع عمده اطلاعات علمی محسوب می­شوند در میان سایر آثار علمی از منزلت خاصی برخوردار هستند.

با توجه به این که مجله­های فهرست شده در نمایه های استنادیو مقاله­های چاپ شده در این مجله­ها، یکی از مهمترین شاخص‌های تعیین میزان تولید علم در سطح جهان محسوب می‌گردد؛ لذا ضروری است که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگران، دانشجویان و فرهیختگان ایرانی به عنوان تولیدکنندگان آثار علمی و همچنین دست‌اندرکاران مجله های کشور این مهم را مدنظر قرار داده  و تلاش‌های خود را برای ارتقای وضعیت تولید علم در کشور دو چندان نمایند. برای کسب اطلاع بیشتر از عملکرد جامعه دانشگاهی ایران در سطح بین المللی به جداول زیر نگاه شود:

/ 0 نظر / 34 بازدید